B.A.R.

BELANGRIJKE ALCOHOL (E.A.) RICHTLIJNEN

Afspraken rond alcohol, roken en drugs binnen Scouting Bornem

Inhoudstafel

Download de pdf-versie
Kapoenen​ – Welpen & Kabouters​ – Poema’s​ – Jong-Gidsen​ & Jong-Verkenners
Gidsen​ & Verkenners
Jins
Leiding

Inleiding

Binnen onze scoutswerking willen wij, leden en leiding, duidelijke afspraken maken rond de onderwerpen “alcohol”, “drugs” en “roken/vapen”. In volgende hoofdstukken zijn de concrete afspraken en gevolgen bij overtreding van de afspraken terug te vinden. Deze zijn opgesteld in samenspraak met de hele leidingsploeg 2017-2018 onder leiding van de groepsleiding. Deze afspraken weerspiegelen onze visie op eerder genoemde onderwerpen en​ zullen​ jaarlijks​ herzien​ worden​ in​ samenspraak​ met​ de​ leidingsploeg​ van​ dat​ werkjaar.

Definities

De afsprakenfiches zijn steeds volgens hetzelfde stramien geschreven. Per tak is er een aparte fiche, met telkens de afspraken en gevolgen bij overtreding van deze afspraken.
Verder​ worden​ deze​ opgesplitst​ volgens​ ‘activiteit’,​ ‘weekend’,​ ‘kamp’​ en​ ‘evenement’.

Activiteit = Alle spel-/werkmomenten in scoutsverband, met leden en (oud)leiding al dan niet georganiseerd op het terrein Kloosterheide. Voorbeeld: zaterdag-/zondag-vergadering,
werkvergadering, frietjes blijven eten achteraf, vooraf op het scoutsterrein, tappen bij extern evenement,​ speculaasverkoop,​ dorpsspel,​ …

Weekend = Alle weekends met overnachting(en) in scoutsverband, met leden en (oud)leiding al dan niet georganiseerd op het terrein Kloosterheide. Voorbeeld: (groeps)weekend,​ avontuurlijk​ leidingsweekend,​ poemaweekend,​ …

Kamp = Alle kampen met overnachting(en) in scoutsverband, met leden en (oud)leiding inclusief​ voor-/na-kamp​ voor​ de​ (oud)leiding.

Evenement = Alle grote evenementen georganiseerd vanuit Scouting Bornem: Kerstboomverbranding,​ Lentefeest​ en​ Camping​ DOTO.

Toestemming = Toestemming van de ouders voor roken wordt eenmalig ingediend per mail naar de takleiding van het lid in kwestie. Zij geven hierbij schriftelijke toestemming dat hun zoon/dochter een (e-)sigaret mag nuttigen onder de voorwaarden die in het reglement beschreven staan. Indien de afspraken thuis veranderen, communiceren de ouders dit zelf naar​ de​ leiding.

Controle = Leiding is toegestaan bij vermoeden van bezit de zak van het respectievelijke lid te​ doorzoeken.

Ieder​ start​ jaarlijks​ met​ een​ propere​ lei,​ tenzij​ anders​ vermeld​ in​ het​ reglement.

Kapoenen​ – Welpen & Kabouters​ – Poema’s​ – Jong-Gidsen​ & Jong-Verkenners

Roken/vapen

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie tijdens activiteiten, weekends, kampen en evenementen in scoutsverband.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • De​ ouders​ van​ het​ lid​ in​ kwestie​ worden​ onmiddellijk​ ingelicht​ en​ het​ lid​ in kwestie​ wordt​ per​ direct​ geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.

Alcohol

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie tijdens activiteiten, weekends, kampen en evenementen in scoutsverband.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • De​ ouders​ van​ het​ lid​ in​ kwestie​ worden​ onmiddellijk​ ingelicht​ en​ het​ lid​ in kwestie​ wordt​ per​ direct​ geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.

Drugs

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie tijdens activiteiten, weekends, kampen en evenementen in scoutsverband.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Indien het een kapoen, welp of poema betreft worden de ouders van het lid in kwestie alsook alle ouders van zowel kapoenen, welpen en poema’s en devoltallige leidersploeg onmiddellijk ingelicht. Het lid in kwestie wordt per direct​ geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.
  • Indien het een jong-giver betreft worden de ouders van het lid in kwestie alsook alle ouders van de jong-givers, givers en jins en de voltallige leidersploeg onmiddellijk ingelicht. Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde duur.

Gidsen & Verkenners

Roken/vapen

Afspraken

 • Activiteiten:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Deze geldt zowel voor, tijdens als na​ de​ activiteit.
 • Weekends:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied, uit het zicht van andere leden met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min. De leiding houdt gedurende het weekend de (e-)sigaretten​ bij.
 • Kampen:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied, uit het zicht van andere leden met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min. De leiding houdt gedurende het weekend de (e-)sigaretten​ bij.
 • Evenementen:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt op een afgesproken moment, uit het zicht van andere leden en de andere aanwezigen en zonder uniform, met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min.De​ leiding​ houdt​ gedurende​ het​ evenement​ de​ (e-)sigaretten​ bij.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten en Evenementen:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Weekends:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt naar huis gestuurd van het weekend en geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en​ beslist​ over​ deelname​ aan​ het​ kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Kampen:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Alcohol

Afspraken

 • Activiteiten:
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel voor, tijdens als na​ de​ activiteit.
 • Weekends:
  • Nultolerantie. Deze geldt tijdens het gehele weekend.
 • Kampen:
  • Nultolerantie. Deze geldt doorheen heel het kamp tot na het avondlied. Na het avondlied hebben de leden de mogelijkheid om in de Givertent frisdrank of pils te consumeren. Dit gaat gepaard met een frequente controle door de leiding​ op​ het drankgebruik.
  • Indien er doorheen het jaar/tijdens het kamp binnen de groep al waarschuwingen gegeven worden, zal een strengere regel toegepast worden. Deze omvat: -16 jarigen hebben volledige nultolerantie op alcohol, ook in de Givertent. Voor de +16 jarigen wordt de hoeveelheid in de Givertent gelimiteerd​ tot twee pilsen.
  • Wordt er blijvend misbruik gemaakt wordt de regel verstrengd tot een volledige​ nultolerantie
 • Evenementen:
  • Nultolerantie.​ Deze​ geldt​ doorheen​ heel​ het​ evenement.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten en Evenementen:
  • 1e waarschuwing: Aanspreking door de leiding en een gepaste straf.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Weekend:
  • 1e waarschuwing: Aanspreking door de leiding en een gepaste straf.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt naar huis gestuurd van het weekend en geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en​ beslist​ over​ deelname​ aan​ het​ kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Kamp:
  • 1e waarschuwing: Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding en een gepaste straf. De ouders van het lid in kwestie worden onmiddelijk ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Leiding beslist ter plekke over de situatie.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Drugs

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel op het meebrengen, gebruiken en onder invloed​ zijn​ van​ zowel​ soft​ als​ hard​ drugs.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Ouders van het lid in kwestie alsook alle ouders van zowel jong-givers, givers en jins en de voltallige leidersploeg worden onmiddellijk ingelicht. Het lid in kwestie​ wordt​ per​ direct​ geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.

Jins

Roken/vapen

Afspraken

 • Activiteiten:
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel voor, tijdens als na​ de​ activiteit. Na de activiteit kan er mits toestemming van de ouders gerookt/gevapet worden uit het​ zicht van​ andere leden.
 • Weekends:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied, uit het zicht van andere leden met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min. De leiding houdt gedurende het weekend de (e-)sigaretten​ bij.
 • Kampen:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied, uit het zicht van andere leden met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min. De leiding houdt gedurende het weekend de (e-)sigaretten​ bij.
 • Evenementen:
  • Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt op een afgesproken moment, uit het zicht van andere leden en de andere aanwezigen en zonder uniform, met een maximum van 2 sigaretten per dag. Vapen gebeurt maximum tien min.De​ leiding​ houdt​ gedurende​ het​ evenement​ de​ (e-)sigaretten​ bij.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten en Evenementen:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Weekends:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt naar huis gestuurd van het weekend en geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en​ beslist​ over​ deelname​ aan​ het​ kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Kampen:
  • 1e waarschuwing (met toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding.
  • 1e waarschuwing (zonder toestemming van ouders): Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding​ en ouders​ van​ lid​ in​ kwestie​ worden​ ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Alcohol

Afspraken

 • Activiteiten:
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel voor, tijdens als na​ de​ activiteit.
 • Weekends:
  • Nultolerantie. Deze geldt tijdens het gehele weekend.
  • Na​ het​ avondlied​ kan​ er​ een​ pils​ geconsumeerd​ worden.
 • Kampen:
  • Nultolerantie. Deze geldt doorheen heel het kamp tot na het avondlied. Na het avondlied hebben de leden de mogelijkheid om samen met de leiding frisdrank of pils te consumeren. Dit is afhankelijk van de alcoholwetgeving in het​ gastland.
  • Op​ sterke​ bieren​ en​ sterke​ drank​ geldt​ een​ volledige​ nultolerantie.
 • Evenementen:
  • Nultolerantie.​ Deze​ geldt​ doorheen​ heel​ het​ evenement.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten en Evenementen:
  • 1e waarschuwing: Aanspreking door de leiding en een gepaste straf.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en beslist over deelname aan het kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Weekend:
  • 1e waarschuwing: Aanspreking door de leiding en een gepaste straf.
  • 2e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt naar huis gestuurd van het weekend en geschorst voor acht vergaderingen. Leiding kijkt naar motivatie en​ beslist​ over​ deelname​ aan​ het​ kamp.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.
 • Kamp:
  • 1e waarschuwing: Lid wordt aangesproken door​ de​ leiding en een gepaste straf. De ouders van het lid in kwestie worden onmiddelijk ingelicht.
  • 2e waarschuwing: Leiding beslist ter plekke over de situatie.
  • 3e waarschuwing: Het lid in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Drugs

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel op het meebrengen, gebruiken en onder invloed​ zijn​ van​ zowel​ soft​ als​ hard​ drugs.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Ouders van het lid in kwestie alsook alle ouders van zowel jong-givers, givers en jins en de voltallige leidersploeg worden onmiddellijk ingelicht. Het lid in kwestie​ wordt​ per​ direct​ geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.

Leiding

Roken/vapen

Afspraken

 • Ledenactiviteiten:
  • Nultolerantie voor en tijdens​ de​ activiteit. Na de activiteit is het toegestaan uit het​ zicht van​ andere leden.
 • Leidingsactiviteiten:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten.
 • Ledenweekends:
  • Nultolerantie. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij op een vast moment een (e-)sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied uit het zicht van de leden.
 • Leidingsweekend:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten.
 • Ledenkampen:
  • Nultolerantie. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij op een vast moment een (e-)sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het avondlied uit het zicht van de leden.
 • Voor- en na-kamp:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten.
 • Evenementen:
  • Nultolerantie. Indien er vaste rokers zijn in de groep kunnen zij op pauzemomenten​ uit​ het​ zicht​ en​ uit​ uniform​ een​ (e-)sigaret​ nuttigen.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen:
  • 1e waarschuwing: Gesprek​ met​ tak-​ en​ groepsleiding​ + gepaste​ straf.
  • 2e waarschuwing: Leiding in kwestie is voor bepaalde duur enkel welkom op takraad​ en​ takvergadering.
  • 3e waarschuwing: Leiding in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Alcohol

Afspraken

 • Ledenactiviteiten:
  • Nultolerantie voor en tijdens de activiteit. Na de activiteit is het toegestaan tenzij​ er leden aanwezig​ zijn.
 • Leidingsactiviteiten:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten. ​ De​ mate​ van​ drankgebruik​ blijft​ beperkt.
 • Ledenweekends:
  • Nultolerantie. ‘s Avonds na het avondlied wanneer de leden slapen is het toegestaan om samen frisdrank of pils te drinken. Er blijven steeds twee personen (waarvan minstens één met rijbewijs) nuchter. De mate van drankgebruik​ blijft​ beperkt.
 • Leidingsweekend:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten.​ De​ mate​ van​ drankgebruik​ blijft​ beperkt.
 • Ledenkampen:
  • ALGEMEEN: Nultolerantie. ‘s Avonds na het avondlied wanneer de leden slapen is het toegestaan om samen frisdrank of pils te drinken. Er blijven steeds twee personen (waarvan minstens één met rijbewijs) nuchter. Voor een nachtspel wordt er door de desbetreffende leiding niet gedronken. De mate​ van​ drankgebruik​ blijft​ beperkt.
  • KAMP 2 (bijkomend): De leiding blijft nuchter zolang ze nog in contact komen met leden (bv controle Givertent, Kampvuur, …). Leiding trakteert leden niet en drinkt maximum één pint samen in de Givertent. Tijdens het kampvuur van zodra de Jong-Givers zijn gaan slapen, blijft de mate van drankgebruik beperkt.
 • Voor- en na-kamp:
  • Enkel tijdens rust/pauzemomenten.​ De​ mate​​ van​​ drankgebruik​ blijft​​ beperkt.
 • Evenementen:
  • Tijdens evenementen blijft de mate van drankgebruik beperkt en blijft de leiding​ nuchter.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen:
  • 1e waarschuwing: Gesprek​ met​ tak-​ en​ groepsleiding​ + gepaste​ straf.
  • 2e waarschuwing: Leiding in kwestie is voor bepaalde duur enkel welkom op takraad​ en​ takvergadering.
  • 3e waarschuwing: Leiding in kwestie wordt per direct geschorst voor onbepaalde​ duur.

Drugs

Afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • Nultolerantie. Deze geldt zowel op het meebrengen, gebruiken en onder invloed​ zijn​ van​ zowel​ soft​ als​ hard​ drugs.

Gevolgen​ bij overtreding​ van​ deze​ afspraken

 • Activiteiten,​ evenementen,​ weekends​ en​ kampen
  • De voltallige leidersploeg worden onmiddellijk ingelicht en dit wordt verder besproken op de groepsraad. De leiding in kwestie wordt per direct geschorst​ voor​ onbepaalde​ duur.